Menu Zavřeno

Zásady ochrany osobních údajů
společnosti CSCD Praha s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti
CSCD Praha s.r.o.

Kdo je provozovatelem a správcem osobních údajů?

Provozovatelem se rozumí CSDC Praha s.r.o. – IČ 057 74 152 – zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 270532 se sídlem Na Poříčí 1070/199, 110 00 Praha 1 (dále jen „CSDC“, „my“ nebo „společnost“). Společnost je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).
Při své činnosti CSDC jako správce zpracovává v souladu s obecně právními předpisy, zejména pak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „pacienti“ nebo „vy“).

Jaký je účel zpracování vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou zpracovány k následujícím účelům:
Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných za účelem poskytování zdravotních služeb a plnění našich povinností jako poskytovatele zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Jako pacient máte ze zákona povinnost takové osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí těchto údajů vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby (vůbec či v potřebném kvalitě), čímž může dojít i k poškození vašeho zdraví či dokonce k ohrožení vašeho života. Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Jaké vaše osobní údaje shromažďujeme?

CSDC zpracovává níže uvedené osobní údaje, sdělené před zahájením poskytování zdravotních služeb či v jejich průběhu a dále údaje shromážděné po dobu poskytování zdravotních služeb:

S jakými institucemi jsou vaše osobní údaje sdílené?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím našeho softwarového programu, ke kterému mají přístup pouze zaměstnanci naší společnosti. V souladu s obecně závaznými právními předpisy můžeme vaše osobní údaje předávat jiným poskytovatelům zdravotních služeb (např. pro účely konzultace či konziliárních vyšetření), zubním laboratořím, případně i zdravotním pojišťovnám, orgánům veřejné moci nebo osobám oprávněným nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace podle zákona o zdravotních službách. Je-li to nezbytné pro ochranu práv, oprávněných zájmů a majetku CSDC, můžeme vaše osobní údaje předat i dalším příjemcům.
Vaše údaje pro přímý marketing nejsou sdílené se žádnými třetími subjekty a jsou výlučně zpracovány pro potřeby naší společnosti.

Přenos vašich osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje nebudou přeneseny mimo území České republiky.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsou zpracovávány. Tato doba vyplývá z právních předpisů.
Vaše údaje pro přímý marketing budou zpracovávány až do odvolání souhlasu, kterým bylo zpracování umožněné.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte celou řadu práv, které vůči nám můžete uplatnit za podmínek upravených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR):
Právo na přístup k vašim osobním údajům a právo na jejich úpravu
Máte právo kdykoliv požádat o přístup k vašim osobním údajům. Máte právo si vyžádat potvrzení o zpracování osobních údajů, stejně tak jejich kopii.
V případě, že dojde ke změně vašich osobních údajů nebo zjistíte-li, že vaše údaje, které o vás máme, jsou nepřesné, můžete nás kdykoliv požádat o jejich opravu či doplnění a my úpravu provedeme bez zbytečných odkladů po doručení žádosti.
Právo na výmaz a omezení zpracování vašich osobních údajů
Máte právo kdykoliv požádat o výmaz, resp. omezení zpracování vašich osobních údajů za podmínek dle čl. 17 GDPR. Osobní údaje zpracované na základě souhlasu zpracování osobních údajů pro marketingové účely budou vymazány bezodkladně po doručení žádosti o výmaz takových údajů, resp. bezodkladně po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Upozorňujeme však, že osobní údaje, které o  vás zpracováváme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci) vymazat nesmíme.
Právo na přenos vašich osobních údajů
V případě, že už nemáte zájem, aby vaše osobní údaje, ve smyslu uděleného souhlasu, byly zpracovány naší společností, ale zároveň máte zájem, aby byly zpracovány někým jiným, můžete nás požádat o vydání poskytnutých osobních údajů. Vaše údaje vám budou poskytnuté bez zbytečného odkladu a v běžně používaném strojově čitelném formátu.
Právo na námitku ke zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budou použity pro potřeby marketingu pouze v případě, pokud jste s takovým použitím při udělování souhlasu zpracování neměl/a připomínky. V případě, že jste s použitím Vašich osobních údajů pro účely marketingu souhlasil/a, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Jak odvolat váš souhlas s poskytnutím vašich osobních údajů?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat kdykoliv a v jakékoliv formě, přičemž souhlas je možné odvolat i jednotlivě na některý z osobních údajů nebo na veškeré údaje. Po odvolání nebudou vaše osobní údaje dále zpracovávány a budou zlikvidovány. Odvolání souhlasu je aplikovatelné pouze na ty osobní údaje, na které byl souhlas udělený. Nevztahuje se na osobní údaje, které byly zpracované na základě zákona nebo na základě dohody o poskytování zdravotnických služeb.

Váš kontakt pro jakékoliv dotazy či připomínky související s ochranou osobních údajů

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím mailu gdpr@csdc.cz nebo nám můžete vaše dotazy zaslat na adresu CSDC Praha s.r.o., Na Poříčí 1070/19, 110 00 Praha 1.

Co dělat v případě, že při zpracování osobních údajů došlo k jejich porušení?

V případě, že se domníváte, že vaše práva byla při zpracování osobních údajů porušena, respektive vaše osobní údaje nejsou zpracovány za takovým účelem nebo v takovém rozsahu, jak bylo dohodnuto, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Potřebujete zubaře?

Nastal čas na preventivní prohlídku? Chcete pomoci s dentální hygienou?
Začal vás z ničeho nic bolet zub a potřebujete pomoci?